Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2017-2018

Ngày đăng: 04-10-2017
|
Lượt xem:
Hội nghị cán bộ công chức, viên chức được tổ chức vào ngày 23/9/2017. - Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị CBCCVC của đơn vị năm học 2016-2017 và phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018. - Thông qua quy chế hoạt động nội bộ (quy chế dân chủ, nội dung đánh giá thi đua, quy chế chi tiêu nội bộ, phân công nhiệm vụ, quy định trách nhiệm...) - Báo cáo thu, chi tài chính năm 2016 - Báo cáo tổng hợp các kiến nghị, đề nghị, đề xuất của hội nghị các tổ, tập hợp đăng ký danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân từ hội gnhij tổ năm học 2017-2018. - Báo cáo kết quả hoạt động thanh tra năm học 2016-2017 và xậy dựng kế hoạch kiểm tra giám sát năm học 2017-2018. - Tham luận. - Tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cán bộ công chức, viên chức. - Kết luận thống nhất thực hiện trong toàn đơn vị. - Điều hành biểu quyết các chỉ tiêu thi đua năm học 2017-2018. - Ký cam kết thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ chức, viên chức năm học 2017-2018 giữa Thủ trưởng đơn vị và chủ tịch công đoàn cơ sở. - Thư ký thông qua nghị quyết hội nghị.