Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

Cơ Cấu Tổ Chức Cơ Cấu Tổ Chức

Ban giám đốc
Địa chỉ liên hệ Trung tâm GDNN-GDTx Việt Yên
Điện thoại 02043874140
Thông tin thêm
Giám đốc Th.s Chu Thế Đắc
Điện thoại 0983009140
Phó giám đốc Th.s Trần Hữu Hiền
Điện thoại 0986117828
Phó giám đốc Th.s Khổng Văn Giang
Điện thoại 0943543831