Ngày đăng: 04/10/2017
Hội nghị cán bộ công chức, viên chức được tổ chức vào ngày 23/9/2017. - Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị CBCCVC của đơn vị năm học 2016-2017 và phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện... Xem tiếp